Tsiaj Ntawv Niam


A a – ab

a ab


A a

ab


AU au – aub

aub


AU, au

aub


 

AI ai – qaib

qaib


AI ai

qaib


IA ia – iab

iab


IA ia

iab


I i – ib

1


 

I i

ib


 

U u – dub dub


U u

dub


UA ua – huab

huab


UA ua

huab


E e – ev

ev


 

E e

ev


EE ee – eeb

eeb


EE ee

eeb


O o – ob

2


O o

ob


OO oo – koob

koob


OO oo

koob


AW aw – tawg

tawg


AW aw

tawg


W w

w


W


อ่านภาษาม้ง

PDF: อ่านภาษาม้ง

Leave a Reply