Cov Tsiaj Ntawv Txiv Txooj


PH ph – phom

ph


TS ts – tsov

ts


 

NY ny – nyuj

ny


 

TX tx – kua txob

tx


 

NT nt – ntaiv

nt


 

TH th – thoob

th


NR nr – nruas

nr


 

NC nc – ncas

nc


 

HN hn – hnub

hn


 

HM hm – hmuv

hm


 

HL hl – hlua

hl


 

KH kh – khau

kh


NK nk – nkoj

nk


 

PL pl – plas

pl


 

NQ nq – nquab

nq


 

XY xy – xyoob

xy


 

NP np – npua

np


 

QH qh – qhov rooj

qh


 

CH ch – choj

ch


DH dh – dhia hlua

dh


 

ML ml – mloog

ml


 

RH rh – rho nroj

rh

อ่านภาษาม้ง

PDF: อ่านภาษาม้ง


Leave a Reply