Cov Tsiaj Ntawv Muaj 3 Thiab 4 Tug


TSH tsh – tsheb

tsh


 

TXH txh – txhaum

txh


 

NTS nts – ntsaum

nts


 

NTX ntx – ntxuam

ntx


 

NPL npl – nplooj

npl


 

NPH nph – nphoo ntsev

nph


 

NTH nth -nthuav

nth


 

PLH plh – plhaub qes

plh


 

NRH nrh – nrhoob

nrh


 

NCH nch – ncho pa

nch


 

NKH nkh – nkhib ntoo

nkh


 

NQH nqh – nqhis dej

nqh


HNY hny -hnyav

hny


 

HML hml – hmlos

hml


 

NTSH ntsh – ntshua xov

ntsh


 

NTXH ntxh – ntxhw

ntxh


 

NPLH nplh – nplhaib

nplh


Leave a Reply